Regulamin sklepu do 11.07.2019 r.

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu jest spółka Iguana Group Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, al. Gen. Władysława Andersa 615, o numerze NIP 547-197-35-32, REGON 072857256, zarejestrowana w rejestrze handlowym KRS pod numerem 0000157317 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000.000,00 zł, zwana dalej: „Iguana Group Sp. z o.o.” "www.sklepiguana.pl" lub "Sklepem Internetowym".

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.sklepiguana.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym".

Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie Iguana Group Sp. z o.o. lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.

Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie ofertę zakupu wybranego przez siebie towaru.

Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane.

Zamówienia poprzez stronę internetową www.sklepiguana.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS od Iguana Group Sp. z o.o.

Otrzymywanie przez Kupującego od Iguana Group Sp. z o.o. innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody w trakcie zakładania konta (rejestracji) na www.sklepiguana.pl. Wiadomości takie wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail lub/i poprzez wiadomości SMS na podany przez Kupującego numer telefonu komórkowego. Kupujący może w każdej chwili, zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości wycofując zgodę na otrzymywanie ofert handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Sklep Internetowy zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad fizycznych i prawnych, jednakże w przypadku wykrycia przez Kupującego wady po upływie czasu, zastosowanie mają zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady fizyczne towaru oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

II. Potwierdzenie zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania poprzez wysłanie potwierdzenia na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 • Do zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym dochodzi w chwili potwierdzenia zamówienia towaru przez Sklep Internetowy. Złożone zamówienie Sklep Internetowy potwierdza bez zbędnej zwłoki.
 • Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego w momencie braku możliwości zrealizowania zamówienia (brak towaru i inne) o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 • Zamówienie może zostać anulowane przez Kupującego na jego wyraźne życzenie (drogą telefoniczną lub e-mailową) do momentu wysyłki.
 • Wysyłka zamówienia zostaje przez Sklep Internetowy zrealizowana w terminie do 7 dni roboczych po otrzymaniu płatności na konto Sklepu Internetowego lub w przypadku opcji „płatność przy odbiorze” nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a tym samym wszelkie procedury posprzedażne również będą prowadzone w języku polskim.
 • Sklep Internetowy przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru (paragon, faktura), najpóźniej w chwili jego doręczenia Kupującemu.
 • Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.

III. Formy płatności

 • Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
  • PayU.pl (PŁATNOŚCI.PL) – błyskawiczna wpłata zaraz po zamówieniu towaru (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów). Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej http://www.payu.pl/
  • PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM) – Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
  • KARTĄ KREDYTOWĄ – poprzez serwis http://www.payu.pl/ (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów).
  • PRZELEWEM TRADYCYJNYM – zapłata na konto firmowe sklepu, w tytule należy zawrzeć numer zamówienia.
 • W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.

IV. Dostawa towaru

 • Sklep internetowy Iguana Group Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz wartości zamówionego towaru. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: Koszty przesyłki.
 • W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania odbioru przez Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i używaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem.
 • Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Kupujący nie będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży tylko w przypadkach wyraźnie określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
 • Termin do odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego konsumentem wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Iguana Group Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: Iguana Group Sp. z o.o. Sklep Internetowy, al. Gen. Władysława Andersa 615, 43-300 Bielsko-Biała / adres poczty elektronicznej: [email protected]). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego).
 • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia przez Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep Internetowy).
 • Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Iguana Group Sp. z o.o. zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Iguana Group Sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Iguana Group Sp. z o.o. została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.
 • Iguana Group Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, należy zwrócić na adres: Iguana Group Sp z o.o., Sklep Internetowy, al. Gen. Władysława Andersa 615, 43-300 Bielsko-Biała w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Iguana Group Sp. z o.o. Do zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki z towarem przed jego upływem.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. Gwarancja

 • Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.
 • Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji.
 • Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne towaru.

VII. Rękojmia

 • Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o których mowa w punkcie VI (o ile na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru.
 • Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2017r., pozycja 459 z późniejszymi zmianami).
 • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego , jednak nie jest to obowiązkowe. Zgłoszenia z tytułu rękojmi Kupujący zgłasza do Sklepu Internetowego pisemnie, lub na adres e-mail: [email protected]
 • W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien:
  • Skontaktować się ze Sklepem Internetowym (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] ) w celu ustalenia miejsca i czasu, w którym Sklep Internetowy, na swój koszt, może odebrać wadliwą rzecz przez kuriera lub inną upoważnioną osobę
 • Przesyłki wysłane przez klienta "za pobraniem" nie zostaną odebrane przez sklep internetowy oraz zostaną zwrócone do nadawcy.

VIII. Prawo wymiany towaru

   • W terminie 14 dni od doręczenia Kupującemu towaru, Kupujący może towar wymienić na inny, o tej samej lub wyższej cenie.
   • W celu dokonania wymiany, Kupujący:
    • odesłać na swój koszt towar wraz z formularzem na adres Sklepu Internetowego,
    • dopłacić ewentualną różnicę pomiędzy nowym, a zwracanym towarem (w tym celu Kupujący powinien się skontaktować ze Sklepem Internetowym, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).
    • Wymianie podlegają towary pełnowartościowe, nienoszące śladów używania, z oryginalnymi metkami.
    • Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury VAT.
    • Nowy towar zostanie Kupującemu wysłany na koszt Sklepu Internetowego, bezzwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy towaru, który jest wymieniany.

IX. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Iguana Group sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy al.  Gen. Władysława Andersa 615, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000157317, NIP 547-197-35-32, REGON 072857256, wysokość kapitału zakładowego: 1 000.000,00 zł. Klienci mogą nawiązać kontakt Inspektorem Ochrony Danych (IOD), wyznaczonym przez Iguana Group sp. z o.o.,  za pośrednictwem nr tel. (033) 828 17 69 lub poczty elektronicznej [email protected]
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Iguana Group sp. z o.o. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.
 • Iguana Group sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
 • wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • wykonania ciążących na Iguana Group sp. z o.o. obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Iguana Group sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W granicach wskazanych powyżej – Iguana Group sp. z o.o. może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Iguana Group sp. z o.o. będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Iguana Group sp. z o.o. do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
 • Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Iguana Group sp. z o.o. będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
 • Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu Internetowego

  • Iguana Group Sp. z o.o. udostępnia Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 1030):
   • udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego,
   • zawieranie ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Celem skorzystania z powyższych usług, Kupujący powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
  • Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu Internetowego treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sklep Internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Kupującego, Sklep Internetowy może uniemożliwić dostęp do tych treści.
  • Kupujący zobowiązuje się do
   • niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz Iguana Group Sp. z o.o.
   • W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: [email protected] Kupujący zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sklep Internetowy

XI. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

Stosowne informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są między innymi w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

XII. Postanowienia końcowe

  • Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.
  • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. Poprzednia wersja regulaminu dostępna jest pod adresem: https://sklepiguana.pl/regulamin-old