REGULAMIN PROMOCJI

„-50% NA DRUGĄ, TAŃSZĄ RZECZ”

1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugą, tańszą rzecz” („Promocja”) realizowanej w sklepie internetowym sklepiguana.pl („Sklep”).

2. Promocja jest organizowana przez firmę IGUANA GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Aleja Gen. Władysława Andersa 615, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000157317, numer NIP 5471973532.

3. Promocja obowiązuje od 23 sierpnia 2019 roku do 25 sierpnia 2019 roku.

4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch produktów w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska możliwość wykorzystania kodu rabatowego „KOD50” (dalej jako: „Kod rabatowy”).

5. Kod rabatowy nalicza rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.

6. Kody rabatowe nie sumują się.

7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

8. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez właściciela Sklepu. Klient uaktywnia rabat dodając produkty, o których mowa w pkt. 4 do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu oznaczonym "MAM KOD RABATOWY" . Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem "Zatwierdź", klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.

9. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy i osoby prawne.

10. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora.

11. Rabat udzielany jest przy zakupie dwóch produktów na drugi tańszy produkt. Przy czym, rabat nie jest udzielany przy zakupie więcej niż dwóch produktów oraz na produkty tych marek ze strefy OUTLET.

12. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

13. Towary zakupione w ramach promocji podlegają zwrotowi wyłącznie jako Komplet, nie jest możliwy częściowy zwrot zamówienia. Towary zakupione w ramach Promocji nie podlegają wymianie.

14. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie sklepiguana.pl/regulaminakcji .

15. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.

16. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.

17. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

18. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej sklepiguana.pl . Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.